ALGEMENE VOORWAARDEN

1.

De navolgende algemene verkoop voorwaarden zijn van toepassing op alle met Meubelfabriek Westra BV gesloten koopovereenkomsten. Anders luidende voorwaarden worden uitgesloten, tenzij deze door Meubelfabriek Westra BV schriftelijk zijn geaccepteerd.

2.

Aanbiedingen van Meubelfabriek Westra zijn vrijblijvend, zolang Meubelfabriek Westra niet schriftelijk heeft bevestigd dat de aanbieding onherroepelijk is. Orders (waaronder ook begrepen: opdrachten en bestellingen) van koper zijn onherroepelijk tenzij koper schriftelijk de vrijblijvendheid heeft bevestigd. Als bewijs van de koopovereenkomst geldt de (al dan niet door koper ondertekende) orderbevestiging van Meubelfabriek Westra of de door haar verzonden factuur. Meubelfabriek Westra is steeds gerechtigd een order te weigeren of aan de aanvaarding voorwaarden, waaronder rembourslevering, te verbinden.

3.

De leveringstermijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch binden Meubelfabriek Westra niet. De opgegeven leveringstermijnen zijn gebaseerd op tijdige levering aan Meubelfabriek Westra van het voor de order benodigde materialen en kunnen door Meubelfabriek Westra worden verlengd indien deze tijdige levering uitblijft. Overschrijding van de leveringstermijn, om welke reden ook bijvoorbeeld door tussenkomst van vrije dagen of vakantie perioden, geeft de koper niet het recht op eenzijdige beëindiging van de overeenkomst of op schadevergoeding. Bij annulering van een doorgevoerde order om wat voor reden ook is Meubelfabriek Westra gerechtigd een schadevergoeding op te eisen van tenminste 50 % van het orderbedrag.

4.

Alle door Meubelfabriek Westra geleverde goederen blijven haar eigendom totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden van al hetgeen koper vanwege leverantie, rente en kosten aan Meubelfabriek Westra is verschuldigd. Indien koper met betaling in gebreke is of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is Meubelfabriek Westra gerechtigd de onder eigendoms voorbehoud geleverde goederen terug te nemen die nog bij koper aanwezig zijn. In dat geval verplicht koper zich alle tot het eigendom van Meubelfabriek Westra behorende goederen terug te geven en machtigt hij door het aangaan van deze overeenkomst Meubelfabriek Westra onherroepelijk de ruimten te betreden waar de goederen zich bevinden.

5.

Elke prijsopgave is vrijblijvend, tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen. Indien gedurende het tijdvak tussen de offerte datum en de leveringsdatum de (kost)prijzen een verhoging ondergaan, zal de prijs, met inachtneming van eventuele wettelijke voorschriften, door Westra-interieur dien overeenkomstig worden verhoogd.

6.

Voor zover partijen geen andersluidende afspraken hebben gemaakt, waaronder betaling door middel van een door koper afgegeven incassomachtiging, of voorschotbetaling dient de betaling van elke factuur, zonder dat koper recht heeft op opschorting of verrekening, contant te worden voldaan bij levering van uw bestelling. Alle door niet-betaling veroorzaakte buitengerechtelijke kosten, met een minimum van 15% van het – met inbegrip van rente – door koper verschuldigde bedrag, komen voor rekening van koper. Evenals het opnieuw aanleveren van uw bestelling indien u niet aan uw betalingsplicht kon voldoen ten tijde van de levering

7.

De koper is verplicht de geleverde verpakking onmiddellijk na ontvangst te controleren op aantallen en op beschadigingen. Reclames in verband met waarneembare gebreken en naar aanleiding van de factuur dienen binnen acht dagen na ontvangst schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van aard en grond van de klachten, aan Meubelfabriek Westra te worden gemeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak vervalt en het geleverde en de factuur geacht worden te zijn goedgekeurd. Indien de reclame gegrond is, zal Meubelfabriek Westra uitsluitend gehouden zijn het ondeugdelijke goed te vervangen dan wel te verhelpen, zonder dat koper recht kan doen gelden op welke vergoeding ook. Slechts na toestemming van Meubelfabriek Westra is koper gerechtigd het geleverde te retourneren. Reclame ontslaat koper niet van zijn betalingsverplichtingen.

8.

Meubelfabriek Westra heeft het recht om levering op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele buitengerechtelijk te ontbinden zonder tot vergoeding van enigerlei schade gehouden te zijn, in geval van overmacht. Daaronder wordt verstaan een omstandigheid buiten de invloed sfeer van Meubelfabriek Westra.

9.

Voor niet-waarneembare gebreken die voor het eerst bij gebruik blijken, is Meubelfabriek Westra slechts gedurende drie maanden na aflevering aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid beperkt zich tot de verplichting tot vervanging of oplossing van eventuele gebrekkige goederen, mits deze op juiste wijze zijn gebruikt overeenkomstig het doel waarvoor ze zijn geleverd. Elke aansprakelijkheid voor schade, van welke vorm of welke aard ook, ontstaan door gebrekkige levering, tenzij sprake is van opzet of grove schuld, wordt nadrukkelijk uitgesloten. Koper wordt geacht het geleverde op juiste wijze te gebruiken, te behandelen, te reinigen, op te slaan en te onderhouden overeenkomstig het doel waarvoor deze zijn geleverd, bij gebreke waarvan Meubelfabriek Westra nimmer op enigerlei wijze tot vervanging of vergoeding gehouden zal zijn.

10.

Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands Recht. Partijen worden geacht domicilie te hebben gekozen in de plaats van vestiging van Meubelfabriek Westra. Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Meubelfabriek Westra, neemt kennis van de geschillen die met betrekking tot de overeenkomsten van partijen mochten ontstaan of die Meubelfabriek Westra als zodanig aanduidt. 

11.

Meubelfabriek Westra wijst erop dat de luchtvochtigheid in het stookseizoen extreem laag kan worden, met als gevolg dat er lichte scheurvorming optreedt. In dat geval kan een pannetje water of radiator bakje met water op de verwarming of kachel een afdoende oplossing bieden. Een nagenoeg constante luchtvochtigheid van ongeveer 55% worden voor alle houten meubelen en gebruikers zelf als een gezond leefklimaat beschouwd. Meubelfabriek Westra geeft uitsluitend garantie op productiefouten. En niet op krimpscheuren of krimp in bladen.

12.

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en de strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

13. Auteursrecht op al onze foto’s en video’s. Wij beschermen onze foto’s en video’s op deze website als fotograaf en video maker zijn we de maker van de foto’s en video’s en dat wordt door de wet beschermd. Wij treden dan ook op tegen inbreuk op auteursrechtschending van het kopiëren van onze foto’s en video’s op die op deze website staan.

Burgum, 1 januari 2011-2023